ברוכים הבאים לטוימינטה

 

"טוימינטה" (להלן: "החברה" ו/או "טוימינטה") הינה נציגה ו/או יבואנית בלעדית של מספר מותגים בינהם Santoro Gorjuss collection, Rachel Ellen Designs , ו- Flauschn. מוצרי החברה (להלן: "המוצרים") נמכרים בחנויות שונות ברחבי הארץ וכן בחנות הוירטואלית של החברה (להלן: "האתר").

להלן מספר דגשים בנוגע למדיניות החברה והאתר. אנו ממליצים לקרוא אותם בעיון על מנת לאפשר חווית קנייה נעימה ונוחה לכם וגם לנו.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם אך ורק בכפוף להסכמת המשתמשים באתר (להלן: "המשתמש(ים)") לאמור בתקנון זה. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

המשתמש מצהיר כי בכל מקרה של חילוקי דעות, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס להסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר, והוראות התקנון הם שיכריעו במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

תנאי השימוש באתר


 • השימוש באתר יתבצע אך ורק לביצוע רכישות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות אחרות.
 • רכישה באתר אפשרית לכל אדם מעל גיל 18, הרשום כדין במדינת ישראל ובידו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל. במידה והמשתמש קטין, תתבצע רכישה רק באישור המבוגר האחראי לו.
 • ביצוע רכישה באתר תתאפשר, בין היתר, רק עם קיומם של כל התנאים הבאים:
1. המוצרים נמצאים במלאי ו/או הוצע מוצר חלופי ללקוח לשביעות רצונו. 2. כתובת המשתמש נמצאת במפת אזורי השליחות של דואר ישראל. במידה ולא, ישלחו המוצרים לנקודת הדואר הקרובה למקום מגורי המשתמש, בתאום עם המשתמש. 3. התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. 4. הרוכש בעל דואר אלקטרוני וכתובת בישראל. והיה ולא התקיימו כל התנאים הבאים, טוימינטה תודיע למשתמש על אי ביצוע העסקה. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מהאמור, טוימינטה תוכל להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה ו/או ללא סיבה, שלא לבצע עסקה ו/או עסקאות מסויימות.
 • טוימינטה רשאית לשנות את מגוון השירותים/מוצרים/מחירים/מבצעים באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה, בעלי החברה, האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • בעת השימוש באתר מתחייב המשתמש לתת את פרטיו האישיים הנכונים ודרך ההתקשרות עמו. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה ו/או לבעלי החברה, לאתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מעובדיהם ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של המתמש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות שלא לבצע את העסקה.
שימוש בתכנים ובמידע


 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. אין בשימוש באתר כדי להקנות כל זכות שהיא למשתמשים בזכויות הקניין הרוחני שבאתר ו/או במוצרי החברה.
 • המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 • זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע המצוי באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 • המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא אם קיבל את אישור החברה מראש ובכתב. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 • ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 • אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 • המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע המצוי באתר.
 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין, ישפה ויפצה את החברה ו/או בעלי החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו להם כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש.
 • החברה ו/או כל מי מטעמה אינם מצהירים ו/או מתחייבים כי המידע המצוי באתר הינו מדוייק, מלא ו/או שלם, ולמשתמשים אין ולא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור והם מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור.
מדיניות משלוחים


 • במידה וכל תנאי העסקה מתקיימים תפעל החברה כמיטב יכולתה, על מנת להכין את החבילה למשלוח תוך 3 ימי עסקים, וזאת, בכפוף לכל הודעה אחרת שתימסר באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • ימי עסקים יחשבו הימים א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבת, ערבי חג וחג ו/או ימי שבתון אחרים במשק.
 • טוימינטה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח הנגרם מכח עליון ו/או כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה, לרבות בין היתר, תקלות בדואר ישראל ו/או בכל חברת שליחים אחרים ו/או אצל כל גורם מתפעל אחר ו/או כל צד שלישי אחר כלשהו.
 • באפשרותכם לבחור באחת מ- 2 אפשרויות השילוח הבאות:
דואר רשום (מוגבל למשקל של 2 ק"ג, כולל אריזה). זמן שילוח מוערך של כ-7 ימי עסקים: עד 200 ש"ח (כולל) עלות השילוח תהיה 17 ש"ח. מעל 200 ש"ח המשלוח חינם. דואר שליחים. זמן שילוח מוערך של כ- 4 ימי עסקים: עד 350 ש"ח עלות השילוח תהיה 35 ש"ח. מעל 350 ש"ח המשלוח חינם. הערכת זמני השילוח הנקובים מבוססת על הערכות של דואר ישראל. למען הסר ספק מובהר כי החברה איננה מתחייבת לספק את המוצרים במועדים הנקובים לעיל. כל השליחויות יתבצעו עם דואר ישראל וכפופים למפת האזורים ולמחירון דואר ישראל עבור השירותים השונים. לאזורים בהם דואר ישראל אינו מגיע החברה תשלח את המוצר למקום סמוך לאזור הלקוח, וזאת לאחר תיאום מראש עם הלקוח.
 • השליחוית מתבצעות בתוך ישראל בלבד. שליחות לחו"ל אינה אפשרית לעת עתה.
 • כמו כן, לא קיימת כעת אפשרות לאיסוף עצמי.
 • במידה והמוצר אזל החברה איננה מתחייבת לזמן האספקה המוגדר בתקנון. במקרה כזה יתכן ויוצע ללקוח פריט חלופי. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין בפריט החלופי תנתן לו הזכות לבטל את הזמנתו ללא כל חיוב.
 • בעת אספקת המוצר, רשאי השליח לאמת את זהות המקבל ו/או לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי ו/או כל מי מטעמו על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, הנ"ל כפוף למדיניות החזרת מוצר.
 • ניתן לבצע הזמנות טלפוניות ואלו יהיו כפופות למדיניות האתר.
ביטולים והחזרות


 • לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981.
 • כמו כן, רשאית החברה לבטל עסקה במלואה או חלקית:
1. במידה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או כל טעות אחרת. 2. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית כלשהי. 3. אם העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה. 4. אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי ולאחר שהוצעה חלופה שוות ערך שלא התקבלה על-ידי המשתמש. הודעה על ביטול העסקה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה. בוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • החזרות - על המשתמש להחזיר את המוצר, על חשבונו, בתוך 14 יום ממועד קבלתו, בשלמותו, ללא פגם, מבלי שנעשה בו שימוש, כשהוא ארוז באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקניה.
 • בעת החזרת מוצר, לא יוחזרו דמי המשלוח והחזרת המוצר תהיה על חשבון המשתמש.
 • המשתמש יזוכה בכרטיס האשראי שבו הוא שילם בלבד ולא בשום כרטיס אחר ו/או בכל דרך אחרת, וזאת לאחר קבלת המוצר מהלקוח.
 • למשתמש תנתן האפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי בתוספת תשלום על משלוח על המוצר המוחלף.
הגבלת אחריות


 • השירותים והמוצרים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS. המשתמש מסכים כי החברה ו/או בעלי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 • החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אך התמונות והמידע באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה/והגדרת המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. כמו-כן ייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו מליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים כאמור ולמשתמשים אין ולא תהיה טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך והם מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור.
 • החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצר הנרכש באתר או כתוצאה משימוש בלתי הולם במידע או שירות המוצגים באתר ע"י המשתמש או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת החברה.
 • החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של כל משתמש שהוא לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 • החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל אחד אחר לנזק, הפסד, הוצאה או אובדן הנגרם כתוצאה מסיבה שלחברה אין שליטה ישירה עליה, לרבות בין היתר, כשל אלקטרוני או ציוד מכאני או כשל תקשורת (לרבות, בטלפון, כבלים, אינטרנט, שרתי ענן, ושרתים מארחים אחרים), גישה לא מאושרת, וירוסי-מחשב (כולל בין היתר תוכנות זדוניות ותוכנות כופרה), גניבה, טעויות תפעול, מזג אוויר חריג או חמור (לרבות שיטפון, רעידת אדמה, וכו'), אש, מלחמה, התקוממות, מעשה טרור, מהומות, סכסוך עבודה או בעיות עבודה אחרות, תאונה, מצב חירום וכדמ'.
 • המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, ככל שמפורסמות, עשויים לאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה ואין באפשרותם לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 • החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים, אם וככל שמתפרסם מידע כאמור, ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסו באתר מטעם המשתמשים (אם וככל שיתפרסמו) או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 • החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 • בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית ולא תענה על פניות בקשר עם מוצרים המיובאים על ידה אך לא נמכרים ישירות דרך אתר זה, ועל הלקוח לפנות בעניינים אלה לגורם אשר מכר לו את מוצרי החברה כאמור.
הגנת הפרטיות


 • החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע, ללא אישור הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המתקבל מהמשתמשים, ככל שמתקבל. בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטתה של החברה ו/או כל מי מטעמה.
 • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית לפנות למשתמשים בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע המשתמש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
תנאים כלליים ותנאים נוספים


 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 • התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי (למעט דיינרס ואמריקן אקספרס), אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה לפני משלוח המוצרים למשתמש.
 • אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם, וזאת, בכפוף לאישור חברת האשראי.
 • החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה.